Project in CatalàEnglishEspañol

Project description

[**CASTELLANO - CATALÀ**]

You can watch this project video with english subtitles here!

'CONRAD ROSET, THE APP'
Interactive Conrad Roset App for iPhone and iPad

Be co-producer of Conrad Roset’s interactive App! You will have the chance of taking part in a pioneer project that will mark a before and an after in the way we publish the visual books of the futur.

CONRAD ROSET PAINTING A MUSE WITH HIS APP

Image

PROJECT DEFINITION
‘One Day with Conrad Roset’ is an App for iPhone and iPad about Conrad Roset: you’ll discover his life, his friends, his works and you’ll also be able to make your own Conrad Roset drawing.

Conrad Roset and Ubicuo Studio join forces to explore what will be the future of books publishing - creating an interactive app where you’ll be able to create, paint and share your own version of Conrad Roset’s muses.

This App includes a Conrad Roset’s artworks retrospective with zoomable illustrations - it also includes a report of Conrad Roset’s everyday life where you’ll also know other amazing artists from Barcelona.

Conrad Roset App

WHY ARE WE MAKING THIS APP?
Our aim is to bring Conrad Roset’s work beyond. We want to bring his works to your home, your iPads, your iPhones... We want to be like a child again and bring you the possibility of having that amazing feeling of dirty hands after painting. We want you to enjoy Conrad Roset’s works, we want you to know him better, to enter his house...

TAKE PART IN THE PUBLISHING REVOLUTION
We’re aware that publishing this interactive book we make possible a great revolution in books publishing. We’re defining the books of the future!

On the one side, there’s the distribution revolution: we can publish an app (book) in several languages and distribute it all over the world without having to pay exportations, messengers, storage... **We can offer it for free and make Conrad Roset’s works arrive worldwide! **

On the other side, now the reader not only receives audiovisual content but also is now co-author of the book: the reader can paint his/her own muse and share it through social networks with his/her friends: that’s an impossible thing to do in a printed book! Moreover, the reader is now able to know better Conrad Roset with the report ‘One day with Conrad Roset’ ,...

Apps like this will change the way we all understand books! And making this App possible you’re not only helping Conrad Roset to get more known: **you’re taking part in a revolution! **

Conrad Roset App

WHAT YOU'LL FIND IN THIS APP
1.- A retrospective of Conrad Roset’s works: both personal projects (muses, for instance) and commercial jobs.

2.- The documentary ‘One day with Conrad Roset’ where we’ll be able to know his house, his studio,... We’ll also visit his last exhibition, Galeria Miscelanea and we’ll know artists such as Guim Tió, Amaia Arrazola, Chamo San, Zahara... among others.

3.- Last but not least, we’ll find an interactive part where we’ll be able to choose one Conrad Roset’s muses and paint it using our fingers. We’ll also be able to choose among several brushes made specially for this App. We’ll be able to share the result through social networks, save it and us it as wallpaper, etc.

Conrad Roset painting a muse exclusively for this App!

WHY CROWDFUNDING THIS PROJECT?
As you can imagine: thinking, designing, making and, finally, publishing and app like this implies knowledge, work, time and effort of a lot of professionals involved. This effort could be compensated through selling the app on the app Store, but this solution would make the project lose his essence.

At this point, we thought... How can be make this App possible without making people pay for it? Let’s crowdfunding it!

WHY 4200€?
4200€ are only 25% of the real cost of this App. We’ve been working for more than 3 months (and we still have work to do!) and a lot of professionals have been involved in the production of this App. We’d love to reward all the professionals involved in this project: developers, producers, editors, designers,... and all the people who’s working on this project with the unique aim of making it real.

The money will be destined to pay the producer team, the documentary editors, Ubicuo Studio’s developers team, the launching party...

WHO'S BEHIND THIS PROJECT?
Conrad Roset and Ubicuo Studio team.

WHEN THIS APP WILL BE AVAILABLE? WHEN WILL WE LAUNCH IT?
We’ll publish this App on September and we’ll make an amazing launching party in October (Barcelona).

Conrad Roset, l'App

App website
Conrad Roset website

Descripció del projecte

[**CASTELLANO - ENGLISH**]

'Conrad Roset, l'App!
Aplicació interactiva sobre l’obra de l’il·lustrador Conrad Roset per a iPhone i iPad

Sigues co-productor de l’aplicació interactiva sobre l’obra de l’il·lustrador Conrad Roset! Essent co-productor tens l’oportunitat de formar part d’un projecte pioner i realment innovador que marcarà un abans i un després en la publicació de llibres visuals.

EN CONRAD ROSET PINTANT UNA MUSA AMB LA SEVA APP

Image

DEFINICIÓ DEL PROJECTE
‘One Day with Conrad Roset’ és una aplicació (un llibre interactiu) per a iPad i iPhone sobre l’il·lustrador amb més renom de l’escena artística de Barcelona, Conrad Roset.

L’il·lustrador i Ubicuo Studio s’uneixen per explorar el que serà l’essència dels llibres visuals del futur i creen una aplicació interactiva on podreu recrear, pintar i compartir la vostra pròpia versió de les muses d’en Conrad Roset.

L’aplicació inclou, a més, una retrospectiva de l’obra de l’artista amb il·lustracions ampliables fins al màxim detall i un documental on ens infiltrarem en el dia a dia de l’il·lustrador i on ens anirem trobant amb personatges destacats de la Barcelona més artística.

A més a més, l’aplicació estarà disponible en català, castellà i anglès (no descartem afegir-hi més idiomes) perquè l’obra d’en Conrad Roset arribi encara més lluny!

Conrad Roset, l'App!

PER QUÈ AQUESTA APLICACIÓ?
Amb aquesta aplicació volem portar l’obra d’en Conrad encara més enllà. Volem entrar a les vostres cases i aparèixer per les pantalles dels vostres iPads i iPhones. Volem tornar a ser nens i recuperar aquella sensació de les mans brutes després de pintar. Volem que gaudiu de l’obra d’en Conrad Roset, que el conegueu i que entreu a casa seva, perquè sovint ens hem enganyat pensant que aquells qui han aconseguit reconeixement públic no se’l mereixen.

FORMA PART DE LA REVOLUCIÓ
Som conscients que amb la publicació d’aquest llibre interactiu estem col·laborant a revolucionar el món de l’edició de llibres! Estem definint els llibres del futur!

Per un costat, parlem de la revolució de la distribució: podem fer una aplicació en diversos idiomes i distribuïr-la arreu del món sense haver de pagar exportacions, missatgers, magatzems... Podem oferir-la gratuïtament i fer que l’obra d’en Conrad Roset arribi a tots els racons del món!

Per l’altre costat, tenim que el lector ara no només rep continguts audiovisuals, sinó que passa a ser també autor del llibre... Amb aquesta aplicació el lector pot pintar la seva pròpia musa i compartir-la a les xarxes socials: això un llibre imprès mai ho podria oferir! A més a més, oferim la possiblitat de conèixer en més profunditat l’il·lustrador amb el reportatge “Un dia amb Conrad Roset”,...

Fent possible aquesta aplicació faràs possible una revolució que permetrà fer arribar la cultura molt més lluny!

Conrad Roset, l'App!

QUÈ HI HAURÀ A L'APLICACIÓ?
1.- Un recorregut per l’obra personal i professional de l’il·lustrador; les muses, els treballs per Adidas, Inditex...

2.- El documental ‘Un dia amb Conrad Roset’ on entrarem a casa seva, passarem pel seu estudi i visitarem la seva última exposició. Passarem també per la Galeria Miscelanea i coneixerem persones punteres de l’escena artística de Barcelona, com ara Guim Tió, Amaia Arrazola, Chamo San o Zahara, entre altres.

3.- Finalment trobarem un apartat interactiu on escollirem una de les muses d’en Conrad i la pintarem amb els nostres propis dits utilitzant els pinzells i textures de l’il·lustrador. El resultat el podrem compartir a les xarxes socials, guardar-lo per imprimir o descarregar-lo com a fons de pantalla..., per esmentar algun exemple.

Nom

PER QUÈ PENGEM EL PROJECTE A VERKAMI?
Com us podeu imaginar, preparar, dissenyar i publicar una aplicació d’aquestes característiques implica coneixements, feina, temps i esforç per part de moltes persones i professionals que s’han implicat en el projecte. Aquest esforç podria ser recompensat gràcies a les vendes de l’aplicació a través de la botiga de l’Apple Store però fent-ho així l’essència del projecte es perdria.
És en aquest punt que ens plantegem, com podem fer-ho perquè aquesta aplicació arribi a molta més gent i sigui gratuïta...? Pengem el projecte a Verkami!

PER QUÈ 4200€?
4200€ són un 25% del cost total del projecte que, de moment, ha portat més de tres mesos intensos de feina i que ha implicat moltes persones i professionals als qui amb aquests diners volem recompensar una part del temps i diners invertits: programadors, productors, editors, dissenyadors... i un llarg etcètera de gent que està fent possible aquest projecte només per la il·lusió de veure’l fet realitat.

Els diners que aconseguim seran per pagar l’equip de la productora, els editors del documental, els programadors d’Ubicuo Studio, la festa de presentació...

QUI IMPULSA EL PROJECTE?
El projecte és impulsat per l’il·lustrador Conrad Roset i l’equip d’Ubicuo Studio.

QUAN SERÀ PUBLICAT I COM ES PRESENTARÀ L'APLICACIÓ?
Publicarem el projecte durant el mes de setembre i el presentarem durant el mes d’octubre a Barcelona. Hi haurà una festa de presentació, amb menjar i copes per tothom.

VERSIÓ ANDROID
De moment estem desenvolupant l'App amb el llenguatge de programació Objective C (nadiu de l'iPad i l'iPhone). Aquest llenguatge no ens permet traslladar l'App tal i com l'estem fent a Android, ja que Android utilitza un altre llenguatge (Java). Si aconseguim aquest verkami, intentarem reunir esforços per desenvolupar l'aplicació per a Android i fer que així arribi a molta més gent.

Conrad Roset, l'App

Web oficial de l'App
Web d'en Conrad Roset

Descripción del proyecto

[**CATALÀ - ENGLISH**]

'Conrad Roset, la App'
Aplicación interactiva sobre la obra del ilustrador Conrad Rosert para iPad e iPhone.

¡Sé co-productor de la aplicación interactiva que contiene la obra del ilustrador Conrad Roset! Tendrás la oportunidad de formar parte de un proyecto pionero y realmente inovador que marcará un antes y un después en la publicación de libros visuales del futuro.

CONRAD ROSET PINTANDO UNA MUSA CON SU APP

Image

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
‘Conrad Roset, la App’ es una aplicación (un libro interactivo) para iPad y iPhone sobre el ilustrador con más renombre de la escena artística de Barcelona, Conrad Roset.

El ilustrador e Ubicuo Studio unen fuerzas para explorar lo que será la esencia de los libros visuales del futuro y crean una aplicación interactiva donde podréis recrear, pintar y compartir vuestra propia versión de las musas de Conrad Roset.

La app incluye, además, una retrospectiva de la obra del artista con ilustraciones ampliables hasta el máximo detalle y un documental donde nos infiltraremos en el día a día del ilustrador y donde nos iremos encontrando con personajes destacados de la Barcelona más artística.

Y ya por último: la aplicación estará disponible en catalán, castellano e inglés... De esta manera, ¡la obra de Conrad Roset llegará aún más lejos!

Conrad Roset, l'App!

¿POR QUÉ ESTA APLICACIÓN?
Con esta aplicación queremos llevar la obra de Conrad Roset más allá. Queremos entrar en vuestras casas y aparecer por las pantallas de vuestros iPads y iPhones. Queremos volver a ser niños y recuperar aquella sensación de tener las manos sucias después de pintar. Queremos que disfrutéis de la obra de Conrad Roset, que lo conozcáis y que entréis en su casa, porqué a menudo nos hemos engañado pensando que aquellos que han conseguido el reconocimiento público no se lo merecen.

¡FORMA PARTE DE LA REVOLUCIÓN!
Somos conscientes que con la publicación de este libro interactivo estamos colaborando en la revolución del mundo de la edición de libros. ¡Estamos definiendo los libros del futuro!

Por un lado, hablamos de la revolución de la distribución: podemos hacer una aplicación en varios idiomas y distribuirla alrededor del mundo sin tener que pagar exportaciones, mensajeros, almacenes,... ¡Podemos ofrecerla gratuitamente y hacer que la obra de Conrad Roset llegue a todos los rincones del mundo!

Por otro lado, el lector ahora no sólo recibe contenidos audiovisuales, sino que pasa a ser autor del libro... Con esta aplicación el lector puede pintar su propia musa y compartirla en redes sociales: ¡esto un libro impreso no puede ofrecerlo! Además, ofrecemos la posibilidad de conocer en más profundidad al ilustrador con el reportaje ‘One day with Conrad Roset’ ,...

Aplicaciones como esta cambiarán la manera que todos tenemos de entender los libros del futuro! ¡Y haciendo posible esta aplicación tú también formarás parte de la revolución!

Nom

¿QUÉ HABRÁ EN LA APP?
1.- Un recorrido por la obra personal y profesional del ilustrador; las musas, los trabajos comerciales...

2.- El documental ‘One day with Conrad Roset’ donde entraremos en su casa, pasaremos por su estudio y visitaremos su última exposición. Pasaremos también por la Galeria Miscelanea y conoceremos personas punteras de la escena artística de Barcelona; Guim Tió, Amaia Arrazola, Chamo San, Zahara, entre otros.

3.- Finalmente encontraremos un apartado interactivo donde escojeremos una de las musas de Conrad y la pintaremos con nuestros propios dedos utilizando los pinceles y las texturas del ilustrador. El resultado lo podremos compartir en las redes sociales, guardarlo para imprimir o descargarlo como fondo de pantalla...por decir algún ejemplo.

Nom

¿POR QUÉ COLGAMOS ESTE PROYECTO EN VERKAMI?
Como os podéis imaginar, preparar, diseñar y publicar una aplicación de estas características implica conocimientos, trabajo, tiempo y esfuerzo por parte de muchas personas y profesionales que se han implicado en el proyecto. Este esfuerzo podría ser recompensado gracias a las vendas de la aplicación a través de la tienda de Apple Store pero haciéndolo así la esencia del proyecto se perdía.
Es en este punto cuando nos planteamos, ¿cómo podemos hacerlo para que esta aplicación llegue a mucha más gente y sea gratuita...? ¡Colgamos el proyecto a Verkami!

¿POR QUÉ 4200€?
4200€ son un 25% del coste total del proyecto que, de momento, ha llevado tres meses intensivos de trabajo y que ha implicado muchas personas y profesionales a quién con este dinero queremos recompensar una parte del tiempo y el dinero invertidos; programadores, productores, editores, diseñadores...y un largo etcétera de gente que ha está haciendo posible este proyecto sólo por la ilusión de verlo hecho realidad.

El dinero que consigamos será para pagar el equipo de la productora, los editores del documental, el equipo de programación de Ubicuo Studio, la fiesta de presentación y las recompensaciones que ganéis con vuestra aportación.

¿QUIÉN IMPULSA EL PROYECTO?
El proyecto es impulsado por el ilustrador Conrad Roset y el equipo de Ubicuo Studio.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ Y CÓMO SE PRESENTARÁ LA APLICACIÓN?
Publicaremos el proyecto durante el mes de septiembre y lo presentaremos durante el mes de octubre en Barcelona. Habrá una fiesta de presentación, con comida y copas para todo el mundo.

Conrad Roset, l'App

Web oficial de la App
Web de Conrad Roset

 

Share the project with your friends

Publish the project widget
Select the best widget for your website. Simply copy and paste!


Q&A(4)

 • Hola. Si m´he fet mecenes per 10 euros però vist lo lent que va vull fer-me de 20 euros, puc pagar 10 més i ja constarà com a donació de 20eur o com ho fem?

  Made by Sandra Carrau

  Hola! Ens diuen els de Verkami que és més fàcil que facis una altra aportació de 10€. Llavors nosaltres et comptabilitzarem com una donació de 20€ i rebràs la teva recompensa :)

 • Una pregunta, si alguien quiere tener una app sobre su vida (corta vida como artista) por que no se la subvenciona el mismo? Que nos aporta a los usuarios? Muchas gracias.

  Made by Aitor

  La aplicación ya ha sido previamente subvencionada por los propios autores del libro,.. por Ubicuo Studio, Conrad y la productora que ha realizado el reportaje. El producto ya está casi listo y el hecho de que lo subamos en Verkami responde a una necesidad del público, de los amantes de la obra de Conrad Roset. No nos pareció justo subir la aplicación al App Store y hacer pagar a los usuarios para poder descargarla, queríamos que la aplicación pudiera ser gratuita y que todo el mundo pudiera bajársela. Pero si hacíamos eso, necesitábamos poder recuperar un mínimo toda la inversión de horas y material. Gracias a verkami podemos hacer que los seguidores de Conrad y los interesados en nuevos formatos digitales para la publicación de libros puedan hacer realidad este proyecto,… a cambio de recompensas geniales: obra original de conrad, láminas, postales,… Para nosotros verkami fue la respuesta a poder ir más allá y ofrecer la App gratuita para que todo el mundo pudiera disfrutarla.

 • Hola queria saber si solo es para iphone/ipad como poneis, o tambien estara para android?

  Made by Corinna

  Hola Corinna! De momento estamos desarollándolo para iPhone, iPod touch y iPad. El lenguaje de programación de Android es totalmente diferente, por lo que hacerlo para Android equivale a hacer la aplicación desde cero. Aún así, no descartamos publicar la aplicación para Android en un futuro.

 • Hola, os he apoyado, pero tengo una duda. Si cobráis por el desarrollo de la aplicación, ¿significa que una vez creada será de descarga gratuita? ¿o la gente tendrá que pagar por ella?

  Made by misstechin

  Hola misstechin, ¡gracias por apoyarnos! Uno de los objetivos de esta campaña Verkami es poder poner la aplicación a disponibilidad de cualquier persona por 0€, es decir, de manera gratuita. Por ello estamos buscando otras vías (como esta campaña) de recompensar a todos los profesionales involucrados en el desarrollo de la aplicación. Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en escribirnos.

If you want to know more, Ask a question.

Conrad Roset, the App!

Conrad Roset, l'App!

Conrad Roset, la App!

Raised €775
of €4,200
18% funded
Funding unsuccessful
‘Conrad Roset, the App’ . With this App you will enjoy the drawings of the artist in great detail and know the most intimate and personal Conrad side thanks to a documentary recorded exclusively for the App, you will also be able to create your own version of the muses of the illustrator!
‘Conrad Roset, l’App’ suposa una manera diferent de gaudir del món de la il·lustració i de les obres de Conrad Roset. Podràs gaudir dels dibuixos de l’artista en màxim detall, conèixer en Conrad més íntim en un reportatge gravat per l'App i fer la teva pròpia versió de les muses de l'il·lustrador!
'Conrad Roset, la App’ supone una manera diferente de disfrutar de la ilustración y de las obras de Conrad Roset. Podrás disfrutar de los dibujos del artista en máximo detalle, conocer el Conrad más íntimo en un reportaje grabado para la App y hacer tu propia versión de sus musas.

Thanks!This crowdfunding campaign ended on July 28, 2012.

 
 • Pledging €5
  3 PATRONS

  THANKS PACK
  Your name will appear on the thanks list of the App + You will enjoy the App of Conrad Roset, before than anyone, in exclusive.

  Aportant 5€
  3 MECENES

  PACK AGRAÏMENT
  El teu nom apareixerà a la llista d'agraïments que s'inclourà dins l'App + Podràs gaudir, en exclusiva, de l'App d'en Conrad Roset.

  Aportando 5€
  3 MECENAS

  PACK AGRADECIMIENTO
  Tu nombre aparece en la lista de agradecimientos que se incluirá en la aplicación + Podrás disfrutar en exclusiva, antes que nadie, de la aplicación de Conrad Roset.

 • Pledging €10
  1 PATRONS

  THANKS PACK + 25 WALLPAPERS
  Your name will appear on the thanks list of the App + Exclusive download + Pack of 25 wallpapers for your iPhone or iPad with the best muses.

  Aportant 10€
  1 MECENES

  PACK DESCÀRREGA + 25 WALLPAPERS
  El teu nom apareix a la llista d´agraïments que s’inclourà dins l’aplicació + Descàrrega en exclusiva + Pack 25 wallpapers pel teu iPhone o iPad amb les millors muses.

  Aportando 10€
  1 MECENAS

  PACK AGRADECIMIENTO + 25 WALLPAPERS
  Tu nombre en los agradecimientos de la App + Descarga en exclusiva + Pack de 25 wallpapers para tu iPhone o iPad con las mejores musas.

 • Pledging €20
  25 PATRONS

  PACK 5 EXCLUSIVE POSTCARDS
  Your name will appear on the thanks list of the App + exclusive download + pack of 25 wallpapers (iPhone / iPad) + 5 signed postcards which Conrad Roset has exclusively drawn for this Verkami campaign! (Pick them up in the presentation in Barcelona or we will send it to your home)

  Aportant 20€
  25 MECENES

  PACK 5 POSTALS EXCLUSIVES
  El teu nom als agraiments de l'App + Descàrrega en exclusiva + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad) + Pack dedicat de 5 postals que en Conrad Roset ha fet exclusivament per aquesta campanya Verkami! (Recull-les a la presentació de Bcn o te les enviem a casa!)

  Aportando 20€
  25 MECENAS

  PACK 5 POSTALES EXCLUSIVAS
  Tu nombre en los agradecimientos de la App + Descarga en exclusiva + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + Pack dedicado de 5 postales que Conrad Roset ha dibujado exclusivamente para esta campaña Verkami! (Recógelas en la presentación de Barcelona o te las mandamos a casa)

 • Pledging €50
  THERE ARE 30 REWARDS LEFT (OF 35)

  PACK DINA4 SIGNED PRINT
  Your name will appear on the thanks list included inside the App + pack of 25 wallpapers (iPhone / iPad) + you’ll receive a dinA4 illustration print of one of Conrad Roset’s artworks signed by him + you will enjoy exclusive, before anyone else, the App of Conrad Roset. (shipping costs included)

  Aportant 50€
  QUEDEN 30 RECOMPENSES (DE 35)

  PACK LÀMINA DINA4 FIRMADA
  El teu nom a la llista d’agraïments de l’App + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad) + t’enviarem a casa una làmina dinA4 d’una de les obres d’en Conrad firmada per ell + podràs gaudir en exclusiva, abans que ningú, de l’aplicació d’en Conrad Roset.

  Aportando 50€
  QUEDAN 30 RECOMPENSAS (DE 35)

  PACK LÁMINA DINA4 FIRMADA
  Tu nombre en la lista de agradecimientos de la App + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + te enviaremos a casa una lámina dinA4 de una de las obras de Conrad firmada por él + podrás disfrutar en exlusiva, antes que nadie, de la aplicación de Conrad Roset.

 • Pledging €150
  THERE ARE 20 REWARDS LEFT (OF 20)

  PACK DINA3 SIGNED PRINT
  Your name will appear on the thanks list included inside the App + we’ll send you at home a dinA3 print of one of Conrad Roset’s artwork signed by him + you will enjoy exclusive, before anyone else, the App of Conrad Roset. (shipping costs included)

  Aportant 150€
  QUEDEN 20 RECOMPENSES (DE 20)

  PACK LÀMINA DINA3 FIRMADA
  El teu nom a la llista d’agraïments de l’App + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad) + t’enviarem a casa una làmina dina3 d’una de les obres d’en Conrad firmada i dedicada per ell + podràs gaudir en exclusiva, abans que ningú, de l’aplicació d’en Conrad Roset.

  Aportando 150€
  QUEDAN 20 RECOMPENSAS (DE 20)

  PACK LÁMINA DINA3 FIRMADA
  Tu nombre en la lista de agradecimientos de la App + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + te enviaremos a casa una lámina dinA3 de una de las obras de Conrad firmada por él + podrás disfrutar en exlusiva, antes que nadie, de la aplicación de Conrad Roset.

 • Pledging €300
  THERE ARE 15 REWARDS LEFT (OF 15)

  PACK ORIGINAL SIGNED ARTWORK
  Your name will appear on the thanks list included inside the App + pack of 25 wallpapers (iPhone / iPad) + we’ll send you an original dinA4 artwork signed and dedicated + you will enjoy exclusive, before anyone else, the App of Conrad Roset. (shipping costs included)

  Aportant 300€
  QUEDEN 15 RECOMPENSES (DE 15)

  PACK OBRA ORIGINAL CONRAD FIRMADA
  El teu nom a la llista d’agraïments de l’App + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad) + t’enviarem a casa un **original dinA4 d’una de les obres d’en Conrad firmada i dedicada per ell **+ podràs gaudir en exclusiva, abans que ningú, de l’aplicació d’en Conrad Roset.

  Aportando 300€
  QUEDAN 15 RECOMPENSAS (DE 15)

  PACK OBRA ORIGINAL FIRMADA
  Tu nombre en la lista de agradecimientos de la App + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + te enviaremos a casa un original dinA4 de una de las obras de Conrad firmada y dedicada por él + podrás disfrutar en exclusiva, antes que nadie, de la aplicación de Conrad Roset.

 • Pledging €500
  THERE ARE 5 REWARDS LEFT (OF 5)

  VISIT CONRAD'S STUDIO + CONRAD WILL PAINT A DRAWING FOR YOU + WATCH REPORT OF CONRAD'S LIFE BEFORE ANYONE!
  Your name will appear on the thanks list + you'll be able to download the app before anyone + pack of 25 wallpapers (iPhone / iPad) + you'll be able to visit Conrad Roset studio and he'll draw a painting for you + and you'll be able to watch the Conrad Roset report filmed for this App before anyone!

  Aportant 500€
  QUEDEN 5 RECOMPENSES (DE 5)

  PACK VISITA ESTUDI D’EN CONRAD + EN CONRAD ET FARÀ UN RETRAT ESPECIAL PER A TU + VEURE EL VÍDEO REPORTATGE EN EXCLUSIVA
  El teu nom apareix a la llista d´agraïments que s’inclourà dins l’aplicació + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad) + descàrrega exclusiva de l’App: gaudeix-la abans que ningú!! + podràs visitar l’estudi d’en Conrad Roset perquè et faci un dibuix en directe, especialment per tu, firmat i dedicat + a més a més, podràs veure en exclusiva, abans que ningú, el reportatge ‘Un dia amb Conrad Roset’ gravat per aquesta aplicació.

  Aportando 500€
  QUEDAN 5 RECOMPENSAS (DE 5)

  VISITA EL ESTUDIO DE CONRAD ROSET + CONRAD HARÀ UN RETRATO ESPECIAL PARA TI + VER EL VÍDEO REPORTAJE EN EXCLUSIVA
  Tu nombre en la lista de agradecimientos de la App + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + descarga exclusiva de la App; ¡disfrútala antes que nadie! + podrás visitar el estudio de Conrad Roset para que te hagan un dibujo en directo, especialmente para ti, firmado y dedicado + a demás, podrás ver en exclusiva, antes que nadie, el reportaje ‘Un día con Conrad Roset’ grabaco especialmente para la Aplicación.

 • Pledging €1,000
  THERE ARE 3 REWARDS LEFT (OF 3)

  CO-PRODUCER PACK
  Your name will appear on the App credits as co-producer + pack of 25 wallpapers (iPhone / iPad) + you'll be able to visit Conrad Roset studio and he'll draw a painting for you (travel expenses not included) + you'll be able to download the app before anyone + you'll be able to watch the Conrad Roset report filmed for this App before anyone!

  Aportant 1.000€
  QUEDEN 3 RECOMPENSES (DE 3)

  PACK CO-PRODUCTOR
  El teu nom apareix als crèdits de l’App com a co-productor + podràs visitar l’estudi d’en Conrad Roset perquè et faci un retrat o un dibuix en directe, especialment per tu, firmat i dedicat + a més a més, podràs veure en exclusiva, abans que ningú, el reportatge ‘Un dia amb Conrad Roset’ gravat per aquesta aplicació + et podràs descarregar l’App abans que ningú, en exclusiva + Pack 25 wallpapers (iPhone/iPad)

  Aportando 1.000€
  QUEDAN 3 RECOMPENSAS (DE 3)

  PACK CO-PRODUCTOR
  Tu nombre aparecerá en los créditos de la App como co-productor + Pack de 25 wallpapers para tu (iPhone/iPad) + podrás visitar el estudio de Conrad Roset para que te haga un retrato o un dibujo en directo, especialmente para ti, firmado y dedicado + además, podrás ver en exclusiva, antes que nadie, el reportaje ‘Un día con Conrad Roset’ grabado para esta aplicación + podrás descargar la App antes que nadie en exclusiva.

Thanks!This crowdfunding campaign ended on July 28, 2012.

 

Project blog (3)

3 more updates, See all

Project creator

Foto de ubicuoandconrad
ubicuoandconrad
‘Conrad Roset’ és el nom de l’il·lustrador amb més renom i projecció internacional de l’escena artística de Barcelona. Ubicuo Studio és una jove startup dedicada al desenvolupament d'aplicacions culturals per a... Read more
ubicuoandconrad has 0 other projects in Verkami. You can find more information at http://www.ubicuostudio.com/es/app/conrad-roset/.