Projecte en CatalàEnglishEspañol

Descripció del projecte

AVISOS

IMPORTANT!: el nous mecenes a partir de dia 2 d'abril a les 9 hores no podran sortir a la primera edició del llibre que ja s'està tancada.

Objectiu assolit: Dijous dia 14 de març. Seguim

TÍTOL DEL PROJECTE
"Les escoles de Palma en temps de la II República"

BREU RESUM
La nostra intenció és publicar, en format de llibre, aquest treball de recerca. L'obra presenta un estudi acurat sobre l'ensenyament a Palma durant el primer terç del segle XX i una fitxa de cada un dels centres escolars construïts o existents en temps de la II República amb fotografies antigues i actuals i també incorpora, entre altres aspectes, la descripció detallada de cada edifici escolar i de l'ús que té a l'actualitat.

Amb tot i això que la nostra primera intenció era senzillament recollir en imatges gràfiques els edificis escolars del temps de la II República que encara es sostenien en peu, a mesura que avançàvem en aquest projecte ens vàrem trobar amb nous aspectes que complementaven i enriquien aquesta recerca.

Alhora que elaboràvem el treball, ens adonarem de la important tasca feta en matèria educativa durant el poc temps que va durar la II República i de manera molt especial la referida a l’ampliació de l’oferta educativa concretada en nous edificis escolars.

RAÓ DEL PROJECTE
Durant dos anys hem recorregut i fotografiat el centres escolars de Palma i el resultat s'ha convertit en l'obra que presentam.

Una vegada recollida i analitzada la informació relativa al tema lamentam la desaparició d’alguns dels edificis escolars més emblemàtics de la ciutat i que amb la nostra tasca volem contribuir en la defensa de la conservació dels que encara es mantenen en peus.

Ara volem publicar-la però per això necessitem la col·laboració d'amigues i amics de les escoles.

També volem donar ocasió a participar-hi aportant suggeriments, noves informacions, documents o fotografies.

e-mail del projecte: escolaweb10@gmail.com

ESTRUCTURA
I. Introducció i anàlisi de la situació escolar de Palma en temps de la II República.
II. Els símbols: escuts i banderes.
III. Itineraris.
IV. Fitxes visuals de les escoles.
V. Bibliografia.
VI. Mecenes cofinançadors del projecte a Verkami.

EL FORMAT DEL LLIBRE
- Mida del paper: DIN A4.
- Pàgines: 72.
- Tipus impressió: color.
- Preu de l'edició (700 € ).
- Exemplars en el projecte: 100.

PRESSUPOST DEL PROJECTE: 1000 €

A QUÈ DESTINAREM ELS DINERS?
Edició en paper del llibre i cobrir despeses realitzades.

PROGRAMACIÓ DEL PROJECTE
El nostre projecte inclou a més de l'edició del llibre, la planificació i realització de dos itineraris per Palma amb un recorregut que permeti veure i comentar els detalls del centres escolars que integren l'estudi i, per altra banda, la presentació dels resultats de l'estudi a centres escolars o entitats que ho sol·licitin.

El projecte no s'acaba amb aquest llibre perquè ja estam acabant el segon tom que tractarà sobre el conjunt de les escoles de les Illes Balears.

ELS ITINERARIS
Sortint de la Plaça d'Espanya:

 1. Recorregut: Sa Graduada, Finestres Verdes (un dels tres que el batle Emili Darder va inaugurar el 14 d'Abril de 1933), La Soledat i Pere Garau (on acabarà el recorregut).

 2. Recorregut: Cecili Metel, Institut d'Higiene (escuts), Instituts (i Anexa de Pràctiques), Son Espanyolet i Jaume I (on acabarà el recorregut) .

Els recorreguts es faran a peu i seran realizat, almenys, per un dels tres autors. La llengua serà el català. Els autors del projecte es reserven el dret a modificar algun dels aspectes d'aquests recorreguts.

PRESENTACIONS
Consistiran en la presentació del resultats de l'estudi (llibre) als centres escolars (màxim 35 alumnes) o entitats interessades. La presentació serà realitzada, almenys, per un dels autors. La llengua serà el català.

Sols es farà a centres escolars o entitats que tenguin seu a Palma (també es podrà fer a altres poblacions de Mallorca previ acord amb els autors)

La presentació serà acordada amb la persona que faci el mecenatge.

CALENDARI
Immediatament després que acabi el temps del projecte es realitzarà la impressió dels exemplars.

Els llibres es lliuraran als mecenes assistents a l'acte de presentació que tendrà lloc dia 15 d'abril. També es podran recollir en els itineraris. A la resta de mecenes se'ls hi enviarà per paquet postal.

Els itineraris i presentacions es planificaran i realitzaran a partir que el projecte hagi assolit el seu objectiu amb èxit.

CONSULTES I COMUNICACIONS
Les consultes sobre aquest projecte es faran mitjançant el blog de Verkami.

Les comunicacions entre els mecenes i els autors es farà mitjançant el blog de Verkami o l'e-mail de projecte: escolaweb10@gmail.com

AUTORS DEL PROJECTE
Els autors del projecte som Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard i Antoni Ramis Caldentey.
- Pere J. Carrió Villalonga és llicenciat en Ciències de l’Educació. Ha estat professor, director, inspector d’educació i professor de la UIB.
- Manel V. Domènech Bestard és professor de Ciències Socials. Ha estat director del CEPA Son Canals.
- Antoni Ramis Caldentey és psicòleg social i educatiu. Ha estat professor, orientador i director a diversos centres de Mallorca.

PER A MÉS INFORMACIÓ
- Enllaç al blog “Amics de les Escoles”
- Enllaç al grup del facebook “Amics de les Escoles”
- Video de presentació a Youtube
- Video de presentació a Vimeo
- Portada del llibre
- Algunes pàgines del llibre
- Cartell anunciador
- (si vas a algun d'aquests enllaços, recorda, per a tornar a aquesta pàgina: polsa sobre: "Tornar a la pàgina anterior")

Project description

**NOTICES **

IMPORTANT: The new patrons from April 2 at 9 am will not be released in the first edition of the book.

PROJECT TITLE
"Les escoles de Palma en temps de la II República"

(The book is written in Catalan, but wrote in English: brief summary, reason and structure project.... All this for a better understanding of persones who are interested in our project)

BRIEF SUMMARY
Our intention is to publish, in book form, this job search. The book presents a careful study on education in Palma during the first third of the twentieth century and a tab for each of the schools built or existing at the time of the Second Republic with old photographs and current and also incorporates, among other things, detailed description of each school building and having to use today.

Although our first intention was simply graphic images collected in the school buildings of the time of the Second Republic is still holding up, as we advanced in this project we find new ways that complemented and enriched this search..

REASON PROJECT
While we were developing the work, we realized the important work done in education during the short period of the Second Republic and most especially that concerning l'expansion de l'education offered concrete in new school buildings.

For two years we have traveled and photographed the schools of Palma and the result has become the work we present.

Then we collect and analyze information on the subject, we regret the disappearance of some of the most emblematic buildings of the city and thus we want to contribute to the defense of the conservation of which are still standing.

Now we want to post but for this we need the help of friends of the schools.

We also want to provide an opportunity to participate by providing suggestions, new information, documents or photographs.

e-mail of the project: escolaweb10@gmail.com

STRUCTURE
I. Introduction and analysis of the educational status of Palma time of the Second Republic.
II. Symbols: shields and flags.
III. Itineraries.
IV. Viewgraphs Schools.
V. Bibliography.
VI. Patrons Verkami Project.

FORMAT OF THE BOOK
- Measurement of the paper: * DIN A4.
- Pages: 72.
- Printing Types: color.
- Price of the edition (700 €).
- Issues in the project: 100.

PROJECT BUDGET: 1000. €

WHERE DOES THE MONEY GO?
Paper edition of the book and cover costs incurred.

PROGRAMMING PROJECT
Our project includes the publication of the book, the planning and implementation of two itineraries Palma with a route that can view and comment on the details of the schools that make up the study and, moreover, the presentation of the results of the study centers school or entities that request.

The project does not end with this book because we are finishing the second volume that will cover all the schools of the Balearic Islands.

THE ITINERARIES
We left of tne Spain Square.

 1. Tour: Sa Graduada, Finestres Verdes (one of three that Mayor Emilio Darder opened April 14, 1933), Pere Garau, and La Soledat (where the tour will end).

 2. Tour: Cecili Metel, Institute of Hygiene (shields), Institutes (and "Anexa de Pràctiques"), Son Espanyolet and Jaume I (where the tour will end).

The tours will be conducted on foot and at least one of the three authors. The Catalan language is used. The sponsors reserve the right to change any aspect of these tours

PRESENTATIONS
We want to present the results of the study (book) to schools (maximum 35 students) or institutions that wish. The presentation will be made at least one of the authors. The Catalan language is used.

Only be made in schools or entities whose headquarters are in Palma (also can be done in other populations of Mallorca in agreement with the authors)

The presentation will be agreed with the person making patronage.

CALENDAR
Immediately after the end of time the project will be printing copies.

The books will be delivered to patrons attending the presentation ceremony to be held April 15. Also may be collected in the itineraries. When other patrons will sent by parcel post.

Itineraries and presentations are planned and carried out from the project has successfully achieved his goal.

QUERIES AND COMMUNICATIONS
Questions regarding this project shall be made by the Verkami Blog.

Communications between the patron and the authors will Verkami Blog by e-mail or project: escolaweb10@gmail.com

PROJECT AUTHORS
The authors of the project are Pere J. Carrio Villalonga, Manel V. Domènech Bestard and Antoni Ramis Caldentey.

 • Pere J. Carrió Villalonga is Bachelor of Science in Education . He has been a Teacher, Principal, Inspector of Education and Teacher at the UIB.
 • Manel V. Domènech Bestard is Teacher of Social Sciences. He was Pricipal of CEPA Son Canals.
 • Antoni Ramis Caldentey is Social and Educational Psychologist. He has been a Teacher, Counselor and Principal at several centers Mallorca.

FOR MORE INFORMATION
- Link to blog "School Friends"
- Link to the facebook group "Friends of Escoles them"
- Preview video in Youtube
- Video Presentation on Vimeo
- Book cover
- Some pages of the book
- (If you are one of these links, remember to return to this page: click on "Back to the previous page")

Descripción del proyecto

AVISOS

IMPORTANTE!: Los mecenas que hagan su aportación a partir del dia 2 de abril a las 9 hores no podran salir en la primera edición del libre que ya está cerrada.

Objectivo conseguido: Jueves dia 14 de marzo. Continuamos

TÍTULO DEL PROYECTO
"Les escoles de Palma en temps de la II República"
(El libro está escrito en lengua catalana)

BREVE RESUMEN
Nuestra intención es publicar, en formato de libro, este trabajo de investigación. La obra presenta un cuidado estudio sobre la enseñanza en Palma durante el primer tercio del siglo XX y una ficha de cada uno de los centros escolares construidos o existentes en tiempos de la II República con fotografías antiguas y actuales y también incorpora, entre otros aspectos, la descripción detallada de cada edificio escolar y del uso que tiene a la actualidad.

Aunque nuestra primera intención era sencillamente recoger en imágenes gráficas los edificios escolares del tiempo de la II República que todavía se sostenían en pie, a medida que avanzábamos en este proyecto nos encontramos con nuevos aspectos que complementaban y enriquecían esta búsqueda.

A la vez que elaborábamos el trabajo, nos dimos cuenta de la importante tarea hecha en materia educativa durante el poco tiempo que duró la II República y de manera muy especial la referida a a ampliación de la oferta educativa concretada en nuevos edificios escolares.

RAZÓN DEL PROYECTO
Durante dos años hemos recorrido y fotografiado los centros escolares de Palma y el resultado se ha convertido en la obra que presentamos.

Una vez recogida y analizada la información relativa al tema lamentamos la desaparición de algunos de los edificios escolares más emblemáticos de la ciudad y que con nuestra tarea queremos contribuir en la defensa de la conservación de los que todavía se mantienen en pie.

Ahora la queremos publicar pero por ello necesitamos la colaboración de amigas y amigos de las escuelas.

También queremos dar ocasión a participar aportando sugerencias, nuevas informaciones, documentos o fotografías.

e-mail del proyecto: escolaweb10@gmail.com

ESTRUCTURA
I. Introducción y análisis de la situación escolar de Palma en tiempos de la II República.
II. Los símbolos: escudos y banderas.
III. Itinerarios.
IV. Fichas visuales de las escuelas.
V. Bibliografía.
VI. Mecenas cofinanciadores del proyecto en Verkami.

EL FORMATO DEL LIBRO
- Medida del papel: *DIN A4.
- Páginas: 72.
- Tipos impresión: color.
- Precio de la edición (700 € ).
- Ejemplares en el proyecto: 100.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 1000. €

¿A QUÉ DESTINAREMOS EL DINERO?
Edición en papel del libro y cubrir gastos realizados.

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
Nuestro proyecto incluye en la edición del libro, la planificación y realización de dos itinerarios por Palma con un recorrido que permita ver y comentar los detalles del centros escolares que integran el estudio y, por otra parte, la presentación de los resultados del estudio a centros escolares o entidades que lo soliciten.

El proyecto no se acaba con este libro porque ya estamos acabando el segundo tomo que tratará sobre el conjunto de las escuelas de las Islas Baleares.

LOS ITINERARIOS
Saliendo de la Plaza de España:

 1. Recorrido: Sa Graduada, Finestres Verdes (uno de los tres que el alcalde Emilio Darder inauguró el 14 de Abril de 1933), La Soledat y Pere Garau (donde acabará el recorrido).

 2. Recorrido: Cecili Metel, Instituto de Higiene (escudos), Institutos (y "Anexa de Pràctiques"), Son Espanyolet y Jaume I (donde acabará el recorrido) .

Los recorridos se harán a pie y serán realizados, al menos, por uno de los tres autores. La lengua utilizada será el catalán. Los autores del proyecto se reservan el derecho a modificar algún de los aspectos de estos recorridos.

PRESENTACIONES
Consistirán en la presentación del resultado del estudio (libro) a los centros escolares (máximo 35 alumnos) o entidades interesadas. La presentación será realizada, al menos, por uno de los autores. La lengua utilizada será el catalán.

Sólo se hará en centros escolares o entidades cuya sede esté en Palma (también se podrá hacer en otras poblaciones de Mallorca previo acuerdo con los autores)

La presentación será acordada con la persona que haga el mecenazgo.

CALENDARIO
Inmediatamente después de que acabe el tiempo del proyecto se realizará la impresión de los ejemplares.

Los libros se entregarán a los mecenas asistentes al acto de presentación que tendrá lugar día 15 de abril. También se podrán recoger en los itinerarios. Al resto de mecenas les será enviado por paquete postal.

Los itinerarios y presentaciones se planificarán y realizarán a partir que el proyecto haya logrado su objetivo con éxito.

CONSULTAS Y COMUNICACIONES
Las consultas sobre este proyecto se harán mediante el blog de Verkami.

Las comunicaciones entre los mecenas y los autores se hará mediante el blog de Verkami o el e-mail de proyecto: escolaweb10@gmail.com

AUTORES DEL PROYECTO
Los autores del proyecto somos Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard y Antoni Ramis Caldentey.

 • Pere J. Carrió Villalonga es licenciado en Ciencias de l’Educación. Ha sido profesor, director, inspector d’educación y profesor de la UIB.
 • Manel V. Domènech Bestard es profesor de Ciencias Sociales. Ha sido director del CEPA Son Canals.
 • Antoni Ramis Caldentey es psicólogo social y educativo. Ha sido profesor, orientador y director en varios centros de Mallorca.

PARA MÁS INFORMACIÓN
- Enlace al blog “Amigos de las Escuelas”
- Enlace al grupo del facebook “Amics de les Escoles”
- Video de presentación en Youtube
- Video de presentación en Vimeo
- Portada del libro
- Algunas páginas del libro
- (si vas a alguno de estos enlaces, recuerda, para volver a esta página: pulsa sobre: "Volver a la página anterior")

 

Comparteix el projecte amb els teus amics

Publica el widget del projecte
Selecciona el widget que millor encaixi a la teva pàgina web. Només has de copiar i enganxar!


Preguntes i respostes(2)

 • OPINIÓ. Tota la recerca dirigida a conéixer la nostra realitat educativa, tant en el passat com en el present, són carreus que contribueixen a construir l'escola del futur, aquella que desitjam i la que ja estimam.

  feta per Joan Mateu

  Ens agrada aquest opinió que compartim. Hem de reflexionar a partir de l'escola del passat fins el present per a escollir allò que és millor i fer una millor escola del futur.

 • Fent una pregunta puc deixar un enllaç? En cas afirmatiu vos en deixo un referent a un dossier de Martí Lucena sobre l'arquitecte constructor de l'escola que figura a la portada d'aquest Projecte: http://www.da-digital.com/site2/editorial.php?idioma=

  feta per Sa Talaieta Petita

  L'enllaç no és actiu però mitjançant "els /copy -past/ he entrat a la web del Col·legi d'Arquitectes de les IB on figura la foto de l'arquitecte Guillem Forteza i Pinya que va dissenyar l'edifici de l'Escola Graduada de Son Espanyolet (portada Verkami) i tantes altres escoles que es mostren en el nostre llibre i moltes més a pobles de les illes Balears. "Una pléyade d'escoles està sorgint a Mallorca..."

Si en vols saber més Fes la teva pregunta

Les escoles de Palma en temps de la II República

Les escoles de Palma en temps de la II República

Les escoles de Palma en temps de la II República

Aconseguits 1.330€
de 1.000€
100% aconseguit Conseguido!
Les escoles de Palma en temps de la II República recull textos i fotografies, antigues i actuals, dels centres escolars de Palma (Mallorca) construïts o existents en temps de la II República. També incorpora la descripció detallada de cada edifici escolar i sobre l'ús que té a l'actualitat.
"Les escoles de Palma en temps de la II República" includes text and photographs, past and present, of schools of Palma (Mallorca) constructed or existing at the time of the Second Republic. It also includes a detailed description of each school building and its current use.
"Les escoles de Palma en temps de la II República" recoge textos y fotografías, antiguas y actuales, de los centros escolares de Palma (Mallorca) construidos o existentes en tiempos de la II República. También incorpora la descripción detallada de cada edificio escolar y sobre su uso actual.

Gràcies! Aquesta campanya de crowdfunding va acabar el 7 de Abril de 2013.

 
 • Aportant 5€
  3 MECENES

  Edició digital del llibre + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €5
  3 PATRONS

  Digital Edition + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 5€
  3 MECENAS

  Edición digital del libro + Salir en la relación de los mecenas

 • Aportant 10€
  42 MECENES

  1 Llibre en paper + Edició digital + 1 Itinerari (1 persona) + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €10
  42 PATRONS

  1 Book on paper + Digital Edition + 1 Itinerary (1 people) + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 10€
  42 MECENAS

  1 Libro en papel + Edición digital + 1 Itinerario (1 persona) + Salir en la relación de los mecenas

 • Aportant 18€
  15 MECENES

  2 Llibres en paper + Edició digital + 1 Itinerari (2 persones) + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €18
  15 PATRONS

  2 Books on paper + Digital Edition + 1 Itinerary (2 people) + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 18€
  15 MECENAS

  2 Libros en papel + Edición digital + 1 Itinerario (2 personas) + Salir en la relación de los mecenas

 • Aportant 45€
  9 MECENES

  5 Llibres en paper + Edició digital + 1 Itinerari (5 persones) + Presentació a l'entitat (Palma) + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €45
  9 PATRONS

  5 Books on paper + Digital Edition + 2 Itineraries (5 people) + Presentation to the institution (Palma) + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 45€
  9 MECENAS

  5 Libros en papel + Edición digital + 1 Itinerario (5 personas) + Presentación a la entidad (Palma) + Salir en la relación de los mecenas

 • Aportant 90€
  1 MECENES

  10 Llibres en paper + Edició digital + 2 Itineraris (10 persones) + Presentació a l'entitat (Palma) + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €90
  1 PATRONS

  10 Books on paper + Digital Edition + 2 Itineraries (10 people) + Presentation to the institution (Palma) + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 90€
  1 MECENAS

  10 Libros en papel + Edición digital + 2 Itinerarios (10 personas) + Presentación a la entidad (Palma) + Salir en la relación de los mecenas

 • Aportant 130€
  1 MECENES

  15 Llibres en paper + Edició digital + 2 Itineraris (15 persones) + Presentació a l'entitat (Palma) + Sortir a la relació dels mecenes

  Pledging €130
  1 PATRONS

  15 Books on paper + Digital Edition + 2 Itineraries (15 people) + Presentation to the institution (Palma) + You leave in the relationship of patrons

  Aportando 130€
  1 MECENAS

  15 Libros en papel + Edición digital + 2 Itinerarios (15 personas) + Presentación a la entidad (Palma) + Salir en la relación de los mecenas

Gràcies! Aquesta campanya de crowdfunding va acabar el 7 de Abril de 2013.

 

Blog del projecte (9)

9 actualitzacions més, veure-les totes

Autor del projecte

Foto de Amics de les Escoles
Amics de les Escoles
Els autors d'aquest Projecte som: Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domenech Bestard i Antoni Ramis Caldentey / Els amics de les escoles és un fòrum, lloc de trobada, grup de persones que estimam les escol... segueix llegint
Amics de les Escoles té 0 projectes més a verkami. Pots trobar més informació a http://amicsescoles.blogspot.com.es