❗️ In order to use Verkami you must do it from another browser. Install or enter from: Microsoft Edge, Chrome or Firefox. Microsoft has stopped updating the Internet Explorer browser you are using and it is no longer compatible with most websites.

minories en extinció

35 pobles indígenes colombians han estat declarats per la Cort Constitucional Colombiana i les Nacions Unides en perill d’extinció física i cultural pel desplaçament forçat i el context de conflicte armat que afecta els seus territoris.

sergicamara

A project of

Created in

Vic
0
seconds
71
Pledges
2.300€
From 5.600€
Contribute to the project

Choose your reward

Support it with a donation

Contribute without a reward
Donate to the project without receiving any reward:

[en CASTELLANO]  [PORTUGUÊS]35 pobles indígenes colombians han estat declarats per la Cort Constitucional  Colombiana  i les Nacions Unides en perill d’extinció física i cultural pel desplaçament forçat i el context de conflicte armat que afecta els seus territoris/OBJECTIUS/Es pretén donar veu a aquestes comunitats i fer visible la problemàtica del conflicte armat a Colòmbia des de la perspectiva d’uns pobles que, en qüestió d’anys, poden desaparèixer perdent-se així la seva llengua i cultura per sempre, a través de un documental i una exposició fotogràfica itinerant per diferents ciutats.Un treball pausat, d’investigació, fugint de la suposada pluralitat dels mitjans que sovint utilitzen les mateixes fonts, esdevenint clònics i on el que mana és la immediatesa més que el rigor informatiu/Amb informacions, vídeos i fotografies del projecte, actualitzats setmanalment a la  web on es publicaran els diferents capítols  setmanals de la sèrie durant dos mesos/

EL SEGUIMENT DEL PROJECTE PER A COL·LABORADORS ES FARÀ Acolectiveproject.wordpress.comEL CONFLICTE/Mentre que en algunes zones de Colòmbia la intensitat de la violència disminueix, en altres augmenta, i els pobles indígenes que hi viuen pateixen les conseqüències. Els homicidis i les amenaces a alguns líders són freqüents, i estan augmentant. Les morts documentades d’indígenes van créixer un 63 per cent entre 2008 i 2009, i només els Awá van perdre 33 persones en 3 massacres l’any 2010/Pobles com els Embera  al Chocó, els Awá a la Costa Pacífica de Nariño i els Nukak Maku, requereixen especial atenció/A aquesta situació s’afegeix una creixent preocupació pel reclutament forçat de joves indígenes, i per la violència sexual duta a terme pels grups armats en zones com el Guaviare i el Choco (en algunes zones es sospita que suïcidis de joves indígenes poden estar relacionats amb reclutament forçat i / o la violència sexual)/ON/El treball és realitzarà, bàsicament, a les regions del Pacífic i nord-est de colòmbia , documentant la situació d’alguns d’aquests pobles i grups indígenes amenaçats d´extinció física i cultural/QUAN/Febrer-Març 2012: realització / 2 mesos sobre el terrenyAbril-Maig: edició i pre-estrena documental/exposició itinerantQUANTS DINERS NECESSITEM/5600 euros, que es destinaran a despeses de producció, realització i edició del documental i fotografíes. També hi ha una part, d'entre el 15% al 18% del pressupost, que es destina a la realització de les còpies fotogràfiques per als col·laboradors del projecte i de l´exposició itinerant.El temps, el material, les gestions i els contactes per a la realització del projecte seran aportats per l’autor/Amb la col·laboració de: ONIC (Organització Nacional Indigenes de Colòmbia) i el Grup Naciódigital/AUTOR/Sergi Cámara / foto-documentalista / Vic.-Treballs en països com: Marroc, Algèria, Mali, Senegal, Níger, Nigèria, Ruanda,Guinea Bissau, Iemen, Albània, Equador, Colòmbia, Venezuela, Panama, Haití i Brasil.-Publicacions en diferents revistes nacionals e internacionals com Magazine La Vanguardia, Figaró Magazine, Paris Match,Stern, Nouvel observateur...-Exposicions en diferents paísos i  amb diferents premis entre el que destaca el premi Jose Couso de Telecinco i la Menció especial del jurat Fotopres09 de la fundació La Caixa-Ha emés diferents reportages en cadenes  de TV com: RAInews 24h / Cuatro TV/ Telecinco / Cnn +/-Participació al programa "fotografies" de TVC/33, i al Capítol -Fotografia Documental-

CASTELLANO

35 pueblos indígenas colombianos han sido declarados por la Corte Constitucional Colombiana y las Naciones Unidas en peligro de extinción física y cultural por el desplazamiento forzado y el contexto de conflicto armado que afecta a sus territorios /

OBJETIVOS /

Se pretende dar voz a estas comunidades y hacer visible la problemática del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de unos pueblos que, en cuestión de años, pueden desaparecer, perdiéndose así su lengua y cultura para siempre a través de un documental y una exposición fotográfica itinerante por diferentes ciudades.

Un trabajo pausado, de investigación, huyendo de la supuesta pluralidad de los medios que a menudo utilizan las mismas fuentes, siendo clónicos y donde el que manda es la inmediatez más que el rigor informativo /

Con informaciones, vídeos y fotografías del proyecto, actualizados semanalmente en la web donde se publicarán los diferentes capítulos semanales de la serie durante dos meses /

EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARA COLABORADORES SE HARÁ EN

colectiveproject.wordpress.com

EL CONFLICTO /

Mientras que en algunas zonas de Colombia la intensidad de la violencia disminuye, en otras aumenta, y los pueblos indígenas que viven sufren las consecuencias. Los homicidios y las amenazas a algunos líderes son frecuentes, y están aumentando. Las muertes documentadas de indígenas crecieron un 63 por ciento entre 2008 y 2009, y sólo los Awá perdieron 33 personas en 3 masacres en 2010 /

Pueblos como los Embera en el Chocó, los Awá en la Costa Pacífica de Nariño y los Nukak Maku,Jiw requieren especial atención, en el selvático departamento de Guaviare, por el "despojo sistemático de su territorio que vienen sufriendo en la última década" /

A esta situación se añade una creciente preocupación por el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, y por la violencia sexual llevada a cabo por grupos armados en zonas como el Guaviare y el Choco (en algunas zonas se sospecha que suicidios de jóvenes indígenas pueden estar relacionados con reclutamiento forzado y / o la violencia sexual) /

DONDE /

El trabajo se realizará, básicamente, en las regiones del Pacífico y noreste de colombia, documentando la situación de algunos de estos pueblos y grupos indígenas amenazados de extinción física y cultural /

CUANDO /

Febrero-Marzo 2012: realización / 2 meses sobre le terreno

Abril-Mayo: edición y pre-estreno documental /exposición itinerante

CUÁNTO DINERO NECESITAMOS /

5600 euros, que se destinarán a gastos de producción, realización y edición del documental y fotografías. También, hay una parte del 15% al ​​18% del presupuesto que se destina a la realización de las copias fotográficas para los colaboradores del proyecto y de la exposición itinerante.

El tiempo, el material, las gestiones y contactos para la realización del proyecto será aportado por el autor /

Con la colaboración de: ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia, Grupo Naciódigital /

AUTOR /

Sergi Cámara / foto-documentalista / Vic.

-Trabajos en países como: Marruecos, Argelia, Malí, Senegal, Níger, Nigeria, Ruanda, Guinea-Bissau, Yemen, Albania, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama, Haití y Brasil.

-Publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales como Magazine La Vanguardia , Figaró Magazine, Paris Match, Stern, Nouvel observateur ...

-Exposiciones en diferentes países y con diferentes premios entre lo que destaca el premio José Couso de Telecinco y la Menció especial del jurat Fotopres09 de la fundación La Caixa

-Ha emitido diferentes reportajes en cadenas de TV como: RAInews 24h / Cuatro TV / Telecinco / CNN + /

-Participación en el programa "fotografies" de TVC/33, y el Capítulo -Fotografia Documental-INGLÉS35

Colombian indigenous peoples have been declared by the Colombian

Constitutional Court and the United Nations endangered the physical and

cultural displacement and the context of armed conflict in their

territories /OBJECTIVES /The

aim is to give voice to these communities and highlight the problem of

armed conflict in Colombia from the perspective of peoples who, in a

matter of years, may disappear, thus losing their language and culture

for all through a documentary and a photography exhibition traveling to different cities.A

leisurely work, research, avoiding the alleged plurality of the media

often use the same sources, to be cloned and where the boss is the

immediacy than the rigor informative /With

information, videos and photographs of the project, updated weekly on

the web where the different chapters will be published weekly in the

series for two months /MONITORING PROJECT TO BE IN PARTNERSHIPcolectiveproject.wordpress.comCONFLICT /While in some areas of Colombia, the level of violence decreases, in other increases, and indigenous peoples living suffer. The killings and threats to some leaders are common and are increasing. Indigenous documented deaths rose 63 percent between 2008 and 2009, and only lost 33 Awa people in 3 killings in 2010 /Peoples like the Embera Choco, the Awa in Nariño Pacific Coast and the Nukak Maku, require special attention /This

situation adds a growing concern about the forced recruitment of

indigenous youth, and sexual violence carried out by armed groups in

areas such as the Guaviare and Choco (in some areas suspected of

indigenous youth suicide may be related to forced recruitment and / or sexual violence) /WHERE /Work

will be performed basically in the Pacific and northeastern Colombia,

documenting the status of some of these peoples and indigenous groups

threatened with physical and cultural extinction /WHEN /February-March 2012: production / 2 months on-the-spotApril-May: pre-release edition and documentary /You Qualify /5600 euros, to be allocated to production costs, performance and editing of documents and photographs. Also,

there are some 15% to 18% of the budget earmarked for the

implementation of photographic prints for the project partners and the

traveling exhibition.The time, material, the procedures and contacts for the project will be provided by the author /With the collaboration of: ONIC National Indigenous Organization of Colombia, Grupo Naciódigital /AUTHOR /Sergi Camara / photo-documentary / Vichttps://sergicamarapht.wordpress.com/-Work

in countries like Morocco, Algeria, Mali, Senegal, Niger, Nigeria,

Rwanda, Guinea-Bissau, Yemen, Albania, Ecuador, Colombia, Venezuela,

Panama, Haiti and Brazil.-Publications

in different national and international journals like The Vanguardia

Magazine, Figaro Magazine, Paris Match, Stern, Nouvel Observateur ...-Exhibitions

in different countries and different prizes on which is the prize José

Couso of Telecinco and special jurat Mencius Fotopres09 Foundation La

Caixa-Has issued various reports on television networks such as RAInews 24 / Four TV / Telecinco / CNN + /-Participation in the "pictures" of TVC/33, and Chapter-Photography-Documentary# PORTUGUÊS
35

povos indígenas colombianos foram declaradas pelo Tribunal

Constitucional colombiana e as Nações Unidas em perigo o deslocamento

físico e cultural e ao contexto de conflito armado em seus territórios /OBJETIVOS /O

objetivo é dar voz a essas comunidades e destacar o problema do

conflito armado na Colômbia a partir da perspectiva dos povos que, em

questão de anos, pode desaparecer, perdendo assim a sua língua e

cultura para todos através de um documentário e uma exposição de

fotografia que vai viajar para cidades diferentes.Um

trabalho de pesquisa, evitando a pluralidade dos meios de

comunicação alegada muitas vezes usam as mesmas fontes, a ser clonado e

onde o manda é o imediatismo mais que o rigor informativo /Com

informações, vídeos e fotografias do projeto, atualizado semanalmente

na web onde os diferentes capítulos serão publicados semanalmente na

série por dois meses /PROJETO DE MONITORAMENTO colectiveproject.wordpress.comCONFLITO /Enquanto em algumas áreas da Colômbia, diminui o nível de violência, em outros aumento, e os povos indígenas que vivem sofren ese conflicto. Os assassinatos e ameaças a alguns líderes são comuns e estão aumentando. Indígenas mortes documentadas subiu 63 por cento entre 2008 e 2009, e os Awa perderon apenas 33 pessoas em 3  assassinatos em 2010 /Povos como o Embera, o Awa em Nariño Pacific Coast e Nukak Maku, requerem uma atenção especial /Esta

situação implica uma crescente preocupação com o recrutamento forçado

de jovens indígenas e violência sexual cometidos por grupos armados em
áreas como o Guaviare e Choco (em algumas áreas suspeitas de suicídio

de jovens indígenas pode estar relacionada com recrutamento forçado e / ou violência sexual) /ONDE /O

trabalho será realizado, basicamente, no Pacífico e na Colômbia do

nordeste, documentando o estado de alguns destes povos e grupos

indígenas ameaçados de extinção física e cultural /QUANDO /Fevereiro-Março de 2012: produção / dois meses on-the-spotAbril-Maio: pré-lançamento da edição e documental /PRECISAMOS /Euros 5600, a atribuir aos custos de produção, desempenho e edição de documentos e fotografias. Além

disso, há alguns de 15% a 18% do orçamento destinado à execução de

cópias fotográficas para os parceiros do projecto e da exposição

itinerante.O tempo, material, os procedimentos e contatos para o projeto serão fornecidos pelo autor /Com a colaboração de: Organização Nacional Indígena da Colômbia ONIC, Grupo Naciódigital /AUTOR /Sergi Cámara / foto-documentário / Vic.-Trebalhos em países como Marrocos, Algéria, Mali, Senegal, Níger, Nigéria, Ruanda, Guiné Bissau, Iêmen, Albânia, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Haiti e Brasil.-Publicações em várias revistas nacionais e internacionais, como Magazine La Vanguardia, Figaró Magazine, Paris Match,Stern, Nouvel observateur...-Exposições em diferentes países e prêmios diferentes em que é o prêmio José Couso da Telecinco i la especial Jurat Mencius Fotopres09  La Caixa Foundation-Emitiu vários relatórios sobre as redes de televisão como RAInews 24h / Cuatro TV/ Telecinco / Cnn +/-Participação no "imagens" de "fotografies" de TVC/33, eo Capítulo -Fotografia Documentário-

FAQ

There are none published yet.

Do you have any other queries or questions?

Ask the author

5 comments

If you are already a sponsor, please Log in to comment.

 • Daniel H.

  Daniel H.

  about 12 years

  Hola

  Estoy lanzando una campaña de apoyo a proyectos interesantes para que puedan ser grabados en máxima calidad con las nuevas RED SCARLET-X

  http://danielhernandezaudiovisual.blogspot.com.es/p/red-scarlet-x.html

  Ánimo con vuestro proyecto!

 • sergicamara

  sergicamara
  Author

  about 12 years

  Muchas gracias Joan!

  el proyecto se intentará hacer por otras vias, muchas gracias por tu apoyo y el de todos los mecenas.

  Sergi Cámara

 • Joan Tomás

  Joan Tomás

  over 12 years

  Sergi, ya veo que no llegas a la cifra para financiar el proyecto, en todo caso, cuenta con mi apoyo en lo que pueda ayudarte si continuas el proyecto. Un fuerte abrazo y suerte. Joan Tomás

 • sergicamara

  sergicamara
  Author

  over 12 years

  moltes gràcies , sorry, tens raó.

 • Meritxell

  Meritxell

  over 12 years

  Hola!!!!

  Minoríes va sense accent...ho dic perquè és un moment canviar-ho i fa una mica de mal d'ulls! és minories!

  Ho dic en to constructiu...Gràcies.

#01 / Gràcies!! Gracias!!! Obrigado!!!! Thanks!!!

Gràcies a tots/es els que esteu col·laborant!!!
ja portem 860!!!!!

Sergi Cámara.Gracias a todos/as que estais colaborando en el proyecto!!!
ya tenemos 860!!!!!!

Sergi Cámara.

si podeu anar compartint el projecte segur que ajuda, també a arribar l'objectiu!!!
Gràcies de nou!

 
We use essential cookies to provide our service and third-party cookies to track the usage of the page. Cookie Policy