❗️ In order to use Verkami you must do it from another browser. Install or enter from: Microsoft Edge, Chrome or Firefox. Microsoft has stopped updating the Internet Explorer browser you are using and it is no longer compatible with most websites.

Tothom - New dimension to choral music

A reflection in scenic format on bonds, fusing choral music, electroacoustic technology, mapping and new scenic formulas.

Category

Created in

0
seconds
145
Pledges
7.421€
From 7.000€
Contribute to the project
View project in Català and Castellano

Choose your reward

A bond is a union, the relationship between one person or thing with another. Therefore, two people or related objects are united - with greater or lesser freedom - in a physical or symbolic way.

Let's go from tiny to maximum. The link between atoms and molecules forms and defines our matter. There are internal bonds with our roots, experiences and emotions and their imprint, the trace of those beautiful and terrible dreams, shapes our personality. A person's bond with others creates friendships, families and societies, which in turn enable other bonds exponentially. It happens in the same way with the environment: ecosystems are formed, which are linked to others, and immediately the images of a planet, of the solar system, of the Universe come to us.

PL

O projekcie

Więź to jedność, związek dwóch osób lub rzeczy. Zatem dwie osoby lub rzeczy są ze sobą połączone, mniej lub bardziej dobrowolnie, w sposób fizyczny lub symboliczny.

Zmieńmy perspektywę mikro na makro. Związki między atomami i cząsteczkami tworzą i określają naszą materię. Istnieją wewnętrzne powiązania z naszymi korzeniami, doświadczeniami i emocjami, a ich odciski, ślady zarówno pięknych snów, jak i koszmarów, formują naszą osobowość. Więź człowieka z innymi ludźmi tworzy przyjaźnie, rodziny i społeczeństwa, które z kolei przyczyniają się do gwałtownego powstawania kolejnych połączeń. To samo dzieje się w środowisku naturalnym: tworzą się ekosystemy powiązane z innymi, a od tego bezpośrednio można przejść do planet, układu słonecznego, a wreszcie całego kosmosu.

SK

O projekte

Puto je spojenie, vzťah dvoch ľudí alebo vecí. Dvaja ľudia alebo veci sú teda navzájom spojené, viac alebo menej, fyzickým alebo symbolickým spôsobom.

Zmeňme mikro perspektívu na makro. Vzťahy medzi atómami a molekulami vytvárajú a definujú našu hmotu. Existujú vnútorné spojenia s našimi koreňmi, zážitkami a emóciami a to, ako na nás vplývajú, stopy krásnych snov aj nočných môr tvoria našu osobnosť. Spojenie človeka s inými ľuďmi vytvára priateľstvá, rodiny a spoločnosti, ktoré následne prispievajú k rýchlemu vzniku ďalších spojení. To isté sa deje v prírodnom prostredí: vytvárajú sa ekosystémy, ktoré sú navzájom prepojené, a odtiaľ môžeme ísť priamo k planétam, slnečnej sústave a nakoniec k celému vesmíru.

TOTHOM is an immersive, atmospheric, musical journey, in search of who knows what; a journey through the great questions of existence, through the poetry of the here and now. TOTHOM is a heartbeat and a lightning, an act of vindication of the beauty of living and reflection on our place in the world.

PL

TOTHOM to wciągająca, nastrojowa muzyczna podróż w poszukiwaniu niepoznanego, podróż poprzez pytania o egzystencję, poprzez poezję ulotnej chwili obecnej. TOTHOM to bicie serca i uderzenie pioruna, akt potwierdzenia piękna istnienia i refleksja na temat naszego miejsca na świecie.

SK

TOTHOM je pohlcujúca, atmosferická hudobná cesta za hľadaním; cesta od hlbokých otázok existencie až po poéziu bežného dňa. TOTHOM je tlkot srdca a blesk, akt potvrdenia krásy existencie a zamyslenie sa nad naším miestom vo svete.

TOTHOM is a Lucia Bérešová and Néstor Calderer’s creation, using choral music in combination with electroacoustic technology and visual projections to achieve a transgressive revision that breaks the formal, static and aesthetic structure of the usual staging.

PL

TOTHOM to wspólne dzieło Luci Bérešovej i Néstora Calderera łączące muzykę chóralną z technologią elektroakustyczną i projekcjami wizualnymi aby wywołać transgresyjną rewizję, która łamie formalne, statyczne i estetyczne schematy typowej struktury sztuki scenicznej.

SK

TOTHOM je spoločným dielom Lucie Bérešovej a Néstora Calderera, ktoré spája zborovú hudbu s elektroakustickou technológiou a vizuálnymi projekciami, aby vyvolalo transgresívnu revíziu, ktorá narúša formálne, statické a estetické vzorce typickej štruktúry scénického hudobného umenia.

TOTHOM is a challenge, a risky opening to languages, colours and movements that opens the way for new audiences.

The hybridization of the different disciplines will support the narration of a contemporary story, achieving an interesting acoustic, visual and aesthetic experience, that is to say:

“ResonArt Vocal Ensemble" is an inclusive choir from Barcelona, whose members come from different countries, cultures, ages, sexual identities and religions.

PL

TOTHOM stanowi wyzwanie, ryzykowne otwarcie na języki, kolory i ruchy, które otwierają drogę do nowych widowni.

Mariaż różnorakich dyscyplin podtrzymuje narrację historii współczesnej tworząc ciekawe akustyczne, wizualne i estetyczne widowisko, tworzone przez:

“ResonArt Vocal Ensemble" to inkluzywny chór z Barcelony, który współtworzą członkowie reprezentujący różne kraje, kultury, przedziały wiekowe, tożsamości płciowe i religie.

SK

TOTHOM je výzva, riskantné otvorenie sa jazykom, farbám a pohybom, ktoré otvárajú cestu k novému publiku.

Spojenie rôznych umeleckých disciplín so súčasným príbehom vytvára zaujímavý akustický, vizuálny a estetický zážitok, ktorý vytvorili:

„ResonArt Vocal Ensemble“ je inkluzívny zbor z Barcelony, ktorého členovia pochádzajú z rôznych krajín, kultúr, vekových skupín, sexuálnych identít a náboženstiev.

Digital sound work treated live. Through the miking of the room, the voice of the choir will be captured, which will be distorted with electronic treatments, synthesizers and sounds, both analogical and digital.

PL

Cyfrowa obróbka dźwięku na żywo. Poprzez rozmieszczenie mikrofonów w pomieszczeniu, głosy chórzystów będą zbierane i przekształcane przy wykorzystaniu elektroniki, syntezatorów i dźwięków, zarówno analogowych, jak i cyfrowych.

SK

Digitálne spracovanie zvuku naživo. Prostredníctvom mikrofónu v miestnosti bude zachytený hlas zboru, ktorý bude skreslený elektronickými úpravami, syntetizátormi a zvukmi, analógovými aj digitálnymi.

Video mapping projections will be merged to achieve an interactive visual counterpoint to the music and create an immersive environment.

PL

Mapowanie projekcji wideo przyczyni się do osiągnięcia kontrapunktu w muzyce i stworzenia pochłaniającego otoczenia

SK

Mapovanie -aplikované videoprojekcie, aby sa dosiahol interaktívny vizuálny kontrapunkt k hudbe a vytvorilo sa pohlcujúce prostredie.

Scenic reformulation. With the intention of breaking the usual mise en scène, the search for the feelings of form, beauty, ease and totality will be deepened and their connection so that the technical, spatial and sound artefact fits into this new bet.

PL

Przeformułowanie sceniczne. Z intencją przełamania typowego mise en scène, pogłębimy poszukiwanie poczucia formy, piękna, harmonii i całości oraz ich połączenie tak, aby wytwór odpowiadał nowej koncepcji od strony technicznej, przestrzennej i dźwiękowej.

SK

Scénické preformulovanie. So zámerom prelomiť zaužívané mise en scène sa prehĺbi hľadanie pocitov formy, krásy, ľahkosti a jednoty a ich prepojenie tak, aby technický, priestorový a zvukový artefakt zapadol do našej koncepcie umeleckého diela.

TOTHOM is a unique and innovative bet on the staging of choirs, anchored in its configuration since the 19th century. Do you want to be part of this (r)evolution? Collaborate!

PL

TOTHOM to wyjątkowa i innowacyjna przemiana sceny chóralnej, zakorzenionej w starej konfiguracji od XIX w. Czy chcesz być częścią tej (r)ewolucji? Dołącz do nas!

SK

TOTHOM je jedinečná a inovatívna transformácia zborovej scény, ktorej korene siahajú do 19. storočia. Chcete byť súčasťou tejto (r)evolúcie? Pripojte sa k nám!

Fitxa artística i técnica


 • Interpretation: ResonArt with a conductor Lucia Bérešová and singers: Adriana Michavila, Anna Fité, Barbora Zindelova, Gerard Fusté Vericat, Han Li, Helena Souckova, Juan Sebastián Saldarriaga Barrera, Lei Limon, Laia Fandos, Marta Quinones, Nicola Schnicke, Pablo Martín Contreras Villarreal, Roger Vicens Pardal, Simon Taibi Peyloubet, Victoria Valeeva, Lev Vlasov, Xiomara Joya.

 • Show management: Lucia Bérešová and Néstor Calderer.

 • Sound space: Sergio Bernardi and Néstor Calderer.

 • Dramaturgy: Deborah Vukusic.

 • Audiovisual design: per determinar.

 • Lighting design: per determinar.

 • DURATION: 60 min.

 • Languages: Catalan, Spanish, English, Swedish, Norwegian.

PL

 • Interpretacja: ResonArt z dyrygentką Lucią Bérešovą i śpiewakami: Adriana Michavila, Anna Fité, Barbora Zindelova, Gerard Fusté Vericat, Han Li, Helena Souckova, Juan Sebastián Saldarriaga Barrera, Lei Limon, Laia Fandos, Marta Quinones, Nicola Schnicke, Pablo Martín Contreras Villarreal, Roger Vicens Pardal, Simon Taibi Peyloubet, Victoria Valeeva, Lew Własow, Xiomara Joya.

 • Reżyseria: Lucia Bérešová i Néstor Calderer.

 • Przestrzeń dźwiękowa: Sergio Bernardi i Néstor Calderer.

 • Dramaturgia: Deborah Vukusic.

 • Projekt audiowizualny: do ustalenia.

 • Projekt oświetlenia: do ustalenia.

 • CZAS TRWANIA: 60 min.

 • Języki: kataloński, hiszpański, angielski, szwedzki, norweski.

SK

 • Interpretácia: ResonArt s dirigentkou Luciou Bérešovou a spevákmi: Adriana Michavila, Anna Fité, Barbora Zindelová, Gerard Fusté Vericat, Han Li, Helena Součková, Juan Sebastián Saldarriaga Barrera, Lei Limon, Laia Fandos, Marta Quinones, Nicola Schnicke, Pablo Martín Contreras Villarreal, Roger Vicens Pardal, Simon Taibi Peyloubet, Victoria Valeeva, Lev Vlasov, Xiomara Joya.

 • Réžia: Lucia Bérešová a Néstor Calderer.

 • Zvuk: Sergio Bernardi a Néstor Calderer.

 • Dramaturgia: Deborah Vukusic.

 • Audiovizuálny dizajn:

 • Dizajn osvetlenia:

 • TRVANIE: 60 min.

 • Jazyky: katalánčina, španielčina, angličtina, švédčina, nórčina.

Who are we


Associació Cultural NeLa, created by Lucia Bérešová and Néstor Calderer, is dedicated to creating a meeting space for different professional artists who have joined to create a first stage project.

All the current members involved in the creation of Tothom have a background in the creation of scenic projects in different disciplines, from Contemporani Eteri by Lucia Beresova; choral show with interactive videomapping; Lugares by Néstor Calderer and Sergio Bernardi; installation-concert of electronic music with videomapping, Néstor Calderer's Arritmies: music and dance show, up to Deborah Vukusic's Guerra de identidad theatre project.

PL

Kim jesteśmy


Stowarzyszenie Kulturalne NeLa, tworzone przez Lucię Bérešovą i Néstora Calderera, zajmuje się tworzeniem przestrzeni do spotkań dla różnych profesjonalnych artystów, którzy zjednoczyli się w pracy nad pierwszym wspólnym projektem scenicznym.

Wszyscy obecni członkowie zaangażowani w tworzenie Tothom mają doświadczeniew tworzeniu projektów artystycznych z różnych dziedzin: od Luci Bérešovej i jej Contemporari Eteri (chóralne show z wykorzystaniem interaktywnego mapowania wideo), poprzez Lugares (instalacja-koncert muzyki elektronicznej z mapowaniem wideo) autorstwa Néstora Calderera i Sergio Bernardiego, Arritmies (show muzyczno-taneczne) Néstora Calderera, po projekt teatralny Guerra de identidad Debory Vukusic.

SK

Kto sme


Associació Cultural NeLa, ktorú vytvorili Lucia Bérešová a Néstor Calderer, sa venuje kreovaniu priestoru na stretávanie rôznych profesionálnych umelcov, ktorí sa spojili, aby vytvorili prvý spoločný scénický projekt.

Všetci súčasní členovia, ktorí sa podieľajú na tvorbe Tothom, majú skúsenosti s tvorbou scénických projektov v rôznych disciplínach, od Contemporani Eteri Lucie Berešovej; zborová šou s interaktívnym videomappingom; Lugares od Néstora Calderera a Sergia Bernardiho; inštalácia-koncert elektronickej hudby s videomappingom, Arritmies Néstora Calderera: hudobná a tanečná show, až po divadelný projekt Guerra de identidad Deborah Vukusic.

What will we use your contributions for


We will allocate money for the production of the project, the costs of the technical equipment needed for the operation of the project and the recording of the album. This project is a challenge, not only creatively and organizationally, but also on a technical level.

PL

Na co przeznaczymy wasze wpłaty


Zebrane pieniądze sfinansują część produkcji projektu, pokryją koszty zaplecza technicznego, potrzebnego do przeprowadzenia projektu i nagrania albumu. Ten projekt stanowi wyzwanie, nie tylko na poziomie kreatywnym i organizacyjnym, ale również z technicznego punktu widzenia.

SK

Na čo použijeme vaše príspevky


Peniaze vyčleníme na výrobu projektu, náklady na technické vybavenie potrebné na chod projektu a nahrávanie albumu. Tento projekt je výzvou nielen tvorivo a organizačne, ale aj technicky.

Expected calendar


The creation of the project is already quite advanced and we hope that, with your help, we can release the show in June 2023 in one of the auditoriums in Barcelona (we are in the process of agreeing the preview and release location).

PL

Spodziewany harmonogram


Prace nad projektem już teraz są na zaawansowanym etapie i mamy nadzieję, że z waszą pomocą uda nam się przedstawić gotowy pokaz w czerwcu 2023 w jednej z sal koncertowych w Barcelonie (jesteśmy na etapie ustalania miejsca premiery i pokazu przedpremierowego)

SK

Predpokladaný harmonogram


Práce na projekte sú už v pokročilom štádiu a dúfame, že s vašou pomocou budeme môcť hotové predstavenie predstaviť v júni 2023 v jednej z koncertných sál v Barcelone (sme v štádiu určovania miesta premiéry a predpremiéry)

About the rewards


We are preparing several rewards for your contributions.

 • A serigraph from the Tothom project (70x50) limited edition (100 copies) designed and created by the artist Neus Chisbert (www.esunart.es)

 • Preview tickets for the show Tothom in Barcelona, approximately in June 2023. (if you cannot come, we will send you a unique recording of the show)

 • Tothom project CD special edition where you can listen to the entire sound universe of the project.

 • Gadgets, such as a bag, postcard and bookmark of the Tothom design to be able to take us with you everywhere.

 • Special mention during our show: your name and surname will appear as a contributor in the program booklet and on the credits screen at the end of the show.

 • Voluntary contribution: there is the chance to collaborate with us in this way, in exchange for our immense gratitude and love.

We are very sorry, but since shipping abroad is very expensive, we have to put an +extra for all these shipments that will go to the other side of the world.

Rewards will be delivered between February and June 2023.

PL

Nagrody


Za wpłaty przewidujemy kilka nagród:

 • Sitodruk projektu Tothom (70x50) edycja limitowana (100 sztuk) projekt autorstwa artysty Neusa Chisberta (www.esunart.es)

 • Bilety na pokaz przedpremierwy Tothom w Barcelonie, w okolicach czerwca 2023. (jeśli nie możecie przyjechać, otrzymacie od nas specjalne nagranie przedstawienia)

 • Płyta CD Tothom specjalne wydanie umożliwiające wysłuchanie całego wszechświata dźwięków zarejestrowanych w trakcie pokazu.

 • Gadżety, na przykład torby, pocztówki, czy zakładki do książek z grafiką Tothom, żeby zabierać nas ze sobą wszędzie.

 • Wzmianka podczas pokazu: wymienimy Twoje imię i nazwisko na liście sponsorów w wydrukowanym programie i w napisach końcowych po zakończeniu pokazu.

 • Współpraca wolontariacka: istnieje możliwość podjęcia się współpracy w roli wolontariusza w zamian za naszą dozgonną wdzięczność i miłość.

Z przykrością informujemy, że z powodu wysokich kosztów wysyłki zagranicznej, będziemy zmuszeni doliczyć koszty wysyłki.

Nagrody zostaną dostarczone między lutym a czerwcem 2023.

SK

O odmenách


Za vaše príspevky pripravujeme niekoľko odmien.

 • Sítotlač z projektu Tothom (70x50) limitovaná edícia (100 kópií) navrhnutá a vytvorená umelkyňou Neus Chisbert (www.esunart.es)

 • Vstupenky na predstavenie Tothom v Barcelone, približne v júni 2023. (ak nemôžete prísť, pošleme Vám jedinečné nahranie predpremiéry)

 • Tothom project CD špeciálna edícia, kde si môžete vypočuť celý zvukový vesmír projektu.

 • Gadgety, ako je taška, pohľadnica a záložka v dizajne Tothom, aby ste nás mohli vziať všade so sebou.

 • Špeciálne poďakovanie počas nášho predstavenia: vaše meno a priezvisko sa objaví ako prispievateľ v brožúre programu a na obrazovke s titulkami na konci predstavenia.

 • Dobrovoľný príspevok: je tu možnosť s nami takto spolupracovať výmenou za našu nesmiernu vďaku a lásku.

Je nám to veľmi ľúto, ale keďže je preprava do zahraničia veľmi drahá, musíme za všetky tieto zásielky, ktoré pôjdu na druhý koniec sveta, dať + navyše.

Odmeny budú doručené medzi februárom a júnom 2023.

+ Info


Info about the projects and creators:

Web: www.tothomproject.com

Nestor Calderer
www.nestorcalderer.com
Instagram: @nestorcalderer
Spotify: Néstor Calderer

Lucia Bérešová
www.luciaberes.com
Instagram: @luciberes

Resonart Vocal Ensamble
Instagram: @resonartvocalensamble
YouTube: Resonart Vocal Ensemble

Sergio Bernardi
Instagram: @j_schweizer_

Deborah Vukusic
Instagram: @lavukusic

FAQ

There are none published yet.

Do you have any other queries or questions?

Ask the author

30 comments

If you are already a sponsor, please Log in to comment.

 • Rosa Maria Porta

  Rosa Maria Porta

  10 months

  Us desitjo que es compleixi el vostre somni!! 🎵🎶

 • José Antº Cervelo

  José Antº Cervelo

  10 months

  Muchos éxitos Lucía & Nestor !!!

 • vipuramon

  vipuramon

  10 months

  De moment

 • Montserrat Martí

  Montserrat Martí

  10 months

  Endavant

 • Marta Arjona

  Marta Arjona

  11 months

  Segur que ho aconseguiu. Petons

 • Montse Solà

  Montse Solà

  11 months

  Endavant amb el projecte!!

 • Artur Villalba

  Artur Villalba

  11 months

  Bons viatges!!!

 • Isalba Diaz

  Isalba Diaz

  11 months

  Mucha suertes chic@s

 • Javi

  Javi

  11 months

  Nuestro granito de arena en este super proyecto! Nestor canta muy bien

 • Elia Mill

  Elia Mill

  11 months

  Endavant!!!

We use our own cookies to provide website functionality and third party cookies to analyze traffic and serve targeted advertisements based on your surfing habits. You can accept all cookies by clicking “Accept” or obtain more information and set your preferences here.